Dưỡng chất AB kích chồi, bật lộc, đi ngọn nhanh cho lan – Lọ 10ml

90.000 

Chuyên dùng cho lan mọc mầm, mọc rễ, đi ngọn nhanh